Komitee Amsterdam Tegen Verarming

Het komitee Amsterdam tegen Verarming werd in 1987 opgericht toen duidelijk werd, dat de mensen met een minimum inkomen er tijdens de verschillende kabinetten Lubbers minstens 15% in koopkracht op achteruit waren gegaan. De kerken bemoeiden zich in deze tijd met de armoedeproblematiek door het organiseren van landelijke konferenties. Dit leidde tot de oprichting van de landelijke werkgroep De Arme Kant van Nederland.

De revolutie in de kerken en het armoedevraagstuk. Tien jaar werkgroep de Arme Kant van Nederland

In Amsterdam speelde de sluiting van scheepsbouwbedrijven in Amsterdam-Noord, waarbij velen werkloos werden. Vanuit DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) werd kontakt opgenomen met belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden en er werd een "sociaal beraad" belegd. Hieruit is het komitee ontstaan. Het is dus een samenwerkingsverband van DISK, vakbonden en belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden zoals de Bijstandsbond en de Werklozen belangen Vereniging.

Interview met Els Nicolas, medewerkster van DISK in het Maandblad Uitkerings Gerechtigden (MUG)
Brinkman zaait verdeeldheid tussen ouderen en jongeren. Verslag van een gesprek in mei 1993 in Den Haag

Schrijf het van je af

Het komitee organiseerde najaar '94 voorjaar '95 de campagne 'schrijf het van je af'. Uitkeringsgerechtigden en werkenden met een minimuminkomen werden daarbij opgeroepen, hun grieven te uiten over het beleid van de gemeente. Het komitee richtte zich in de campagne vooral op uitkeringsgerechtigden, die met de Gemeentelijke Sociale dienst te maken hebben. (AOW-ers, die bijzondere bijstand aanvragen, ABW-ers, RWW-ers en andere uitkeringsgerechtigden, die aanvullende bijstand nodig hebben.) De werking van de Wet Voorziening Gehandicapten viel grotendeels buiten de campagne. Op dit gebied is het SGOA al actief. (Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam).

De aanleiding voor de campagne was, dat in Amsterdam voortdurend wordt gediskussieerd over het functioneren van de sociale dienst. De gemeentelijke ombudsman heeft verschillende rapporten gepubliceerd, waarin het functioneren van de dienst aan de kaak is gesteld. daarnaast heeft de dienst zelf een 'tevredenheidsonderzoek gehouden, waaruit blijkt, dat weliswaar 60% van de clienten tevreden is (een percentage wat schijnbaar altijd uit dergelijke onderzoekingen komt) maar dat bij 25% van de clienten de sociale dienst fouten maakt bij de berekening van uitkeringen, het verstrekken van bijzondere bijstand, etc. Het komitee vond het nodig, klachten van clienten te verzamelen om ook inhoudelijk aan te tonen, wat er schort aan het beleid van de dienst. Ook in 1996 is er een campagne gehouden over verarming in Amsterdam.

Verslag van de campagne 'schrijf het van je af' en korte samenvatting klachtenboek
Toespraak van Jeanet Mulder bij de aanbieding van het klachtenboek aan de wethouder op 19 april 1995
Aktie met een protestmuur op de Dam

Campagne over de nieuwe bijstandswet van het komitee Amsterdam tegen Verarming.

Impressie van de campagne en van de voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe bijstandswet

De campagnes hebben ertoe bijgedragen, dat het vraagstuk van de verarming onder de ongeveer 300.000 amsterdammers met een minimuminkomen op de politieke agenda staat. De gemeente heeft de afgelopen drie jaar extra geld uitgetrokken voor de bestrijding van de verarming. Er zal echter nog heel wat moeten gebeuren voor een goed minimabeleid van de gemeente in de steigers staat. Het komitee gaat dan ook door met haar campagnes.

In september 1997 vond een door het komitee georganiseerd debat over verrijking in Nederland plaats in theater de Rode Hoed. Het uitgangspunt was, dat een discussie op gang moet komen over hoe de toenemende rijkdom in Nederland beter verdeeld kan worden. In januari 1998 zal over de konferentie een boek verschijnen met oa een kritiek op het poldermodel.

In de jaren daarna waren er verschillende campagnes, om problemen in de uitvoering van de bijstandswet en het vraagstuk van de armoede onder de aandacht van de bestuurders te brengen. Een van die campagnes waarvoor het komitee het initiatief nam was de handtekeningenactie Ármoedebestrijding Broodnodig'. Dit was een landelijke campagne in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de werkgroep 'De Arme Kant van Nederland'. Handtekeningen werden verzameld om de noodzaak van een structurele verhoging van de uitkeringen onder de aandacht van de politiek te brengen.

Artikelen over de campagne 'armoedebestrijding broodnodig'
Aankondiging van de kaartenactie middels een artikel in de 'Arme Krant van Nederland'
Vijftig gemeenten steunen de kaartenactie. Persbericht
Persbericht over demonstratie op 3 december in Rotterdam
Afsluiting van de kaartenactie. Persbericht

Inmiddels is het Komitee opgeheven. Het Komitee werd begeleid door medewerkers van DISK, Dienst Industriële samenleving vanwege de Kerken, maar deze organisatie is door de kerken wegbezuinigd. Daardoor verdwenen ook de komitees en organisaties die werden begeleid, zoals dus het Komitee Amsterdam Tegen Verarming en de werkgroep de Arme Kant van Nederland.

 

Bijeenkomsten naar aanleiding van de verkiezingen in 1998
Verslag van de activiteiten voorjaar 1999-zomer 2000
Aankondiging bijeenkomst 'stop lastenverzwaring'

Het komitee Amsterdam Tegen Verarming vergadert eenmaal per maand. U kunt de vergaderingen bijwonen door telefonisch te informeren naar de eerstkomende datum.

Het adres van het komitee is:

Noordermarkt 26

1015 MZ Amsterdam

telefoon: 020-6223289