Literatuurlijst boek ‘Werklozen in aktie’ de geschiedenis van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, 1974-1992 /Amsterdam 1992

Aarsman, Petra e.a.- Gemeentelijke Sociale Dienst aangeklaagd.- Tribunaalgroep, Amsterdam, 1983.

Amsterdams Werklozen Comitee- Conferentiemap t.g.v. conferentie op 26 februari 1977.- Amsterdam, 1977.

BASTA.- De bugeroorlog begint bij BASTA. Een verslag van een half jaar verzet tegen de sollicitatieplicht en de sociale dienst. Groene Pers, Groningen, 1985.

Beemsterboer, Nico.- Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict. Ad Donker, Rotterdam, 1977.

Bekkers, Hans, Henk Brummelman e.a. Unitas werklozencentrum. 1976-1991. Stichting Werklozencentrum Unitas, Nijme-gen, 1991.

Bie, Peter de, Hub Crijns e.a. Armoede opgelost?...Vergeet het maar!. Kerkelijke campagne tegen verarming in Neder-land. Landelijke Werkgroep "De Arme Kant van Nederland", Leidschendam, 1991

Broekhuisen, Erin van, Corrie Burgers. Bijverdienen..... en je uitkering dan?. Informatie voor vrouwen met een uitkering. Vrouwensteungroep en Comitee‚ Vrouwen en de Bijstand Amsterdam, Amsterdam, 1989.

Broertjes, Pieter, Arendo Joustra. Ambtenaren in actie. Reportage van een Hollandse herfst. Van Gennep, Amsterdam, 1984.

Bussemaker, Jet. Zielig zijn we niet. Het politieke verzet van bijstandsvrouwen. Van Gennep, Amsterdam, 1985.

Elling, Agnes, Raf Janssen (Ed.). Arbeid Anders. Strijd tegen baandenken en sollicitatieplicht. Trezoor, Utrecht, 1983.

Harmsen, Ger, Bob Reinalda. Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbewe-ging. SUN, Nijmegen, 1975.

Hoorn, Dieneke ten, Sylvia Schreuders- Bacchini. Een eigen inkomen, een eigen bestaan?. Komma. Tijdschrift voor politiek en sociaal onderzoek jaargang 2 nummer 1. (1981), pp 7-19

Hueting, Ernest, Frits de Jong Edz, Rob Neij. Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vak-verenigingen. 1906-1981. Van Gennep, Amsterdam, 1983.

Initiatiefgroep Bestek ‘81 moet van de baan. Verslag groot sociaal forum 29-9-1979.

Janssen, Raf. Armoede of soberheid. De verarming van mens en milieu als niuewe sociale kwestie. Commissie Oriente-ringsdagen, Utrecht, 1990. Proefschrift Leiden.

Janssen, Raf. Arbeid, tijd en geld ontschaarsen. Commissie Orienteringsdagen, Utrecht, 1992.

Kessel, Annemiek van e.a. Zo gauw je geld binnenbrengt, mag je ook wat zeggen!. Opvattingen over arbeid en vormen van verzet van enkele werklozenorganisaties in Amsterdam. Amsterdam, Documentatiecentrum voor de Nieuwste Geschiedenis. 1984.

Klachtenburo Sociale Dienst. Bijstandstrekkers hebben niets te klagen. Nou, vergeet ‘t maar. JAC, Bureau voor Rechtshulp, Bijstandsbond, Amsterdam, 1981.

Kloosterman, R.C, T Elfring. Werken in Nederland Academic service, Schoonhoven, 1991.

Komitee Marokkaanse W.A.O. Slachtoffers. Dossier Marokkaan-se WAO-slachtoffers. Amsterdam, 1983. Komitee Marokkaanse W.A.O. slachtoffers.

Ongewenst. Illegalenbrochure. Amsterdam, 1986

Komitee Vrouwen in de Bijstand A’dam. Bijstand misstand. Informatieboekje van het Komitee. V.I.B, Amsterdam, 1986.

Kuijper, Harry. Materiaal over de werklozenbeweging 1975 tot 1984. Gestencilde uitgave.

Landelijk Beraad Uitkeringsgerechtigden. Betaalstaken. Verzetsmiddel van baanlozen en andere minima. L.B.U, Utrecht, 1986.

Landelijk Komitee van Schoolverlaters.Wij willen werk en recht op leren!. L.S.K/A.N.J.V, Amsterdam, 1977.

Landelijk Steunpunt Komitees Vrouwen in de Bijstand. 10 jaar beweging 5 jaar steunpunt. Bijstand Misstand. Utrecht, ongedateerd.

Lansbergen, P.A.G. van. Het ekonomendebat.

Luirink, Bart. (Ed.). Een dam van verzet. Ambtenarenakties en de strijd van trendvolgers en uitkeringsgerechtigden in 1983. Afdeling voorlichting CPN, Amsterdam, 1984.

Mantel, Joop. Bewust van eigen kracht. Stichting Vorming en Scholing van de CPN, Amsterdam, 1987. Nederlandse Hervormde Stichting voor Maatschappelijk activeringswerk in Noord-Holland.

Met verschuldigde hoogachting verblijven wij...De activiteiten van het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland. Bert van Schaik, Driebergen, 1984.

Neubourg, Chris, Lucy Kok. Arbeidstijdverkorting. Het Spectrum, Utrecht, 1984.

Oord, Ad van den. Voor arbeid en brood. Arbeidersbeweging en collective actie van werklozen in Nederland. Een vergelij-kende studie van de jaren dertig en tachtig. Thesis Publis-hers, Amsterdam, 1990. Proefschrift Tilburg.

Noordegraaf, H, Ph van Engeldorp Gastelaars.(Ed.). Sociaal ekonomisch beleid en de arme kant van Nederland. Verslag van een symposium gehouden op 19 januari 1990. Eburon, Delft, 1990.

Nypels, Frans, Kees Tamboer. Wim Kok. Vijftien jaar vakbeweging. Stichting FNV Pers, Amsterdam, 1985.

Posthumus, Peter, Hans van de Wetering. Harde guldens. Harde tijden. Beeld van het Jordaanoproer 1934. SUA, Am-sterdam, 1984.

Spuigroep. Werken met werkloosheid, werkloos toezien?. Anarchistisch Stencil Stapel Werk, Amsterdam, 1983. Stichting

Weerwerk. De reserves van de BV Nederland. Tien jaar actief werkgelegenheidsbeleid. Stichting BAAL Produkties, Sittard, 1989.

Terlingen, Jeroen. De kater van het gelijk. Een aanklacht tegen de praktijken van het FORD-imperium. Fragment Uitgeverij, Amsterdam, 1982.

Verbeek, Herman. Cees Schelling van de Voedingsbond. Xeno, Groningen, 1984.

Vereniging Onderzoek en Verzet tegen Armoede (VOVA). Verslag van het onderzoek naar armoede, beleid en verzet. Vereniging VOVA, Amsterdam, 1990.

Vliet, Anke van der, Johan Stuyvenberg. Tien jaar Vereni-ging Bijstandsbond Amsterdam. Jubileumuitgave. Amsterdam, 1986.

Werkgroep Buitenlandse Arbeiders Akademie de Horst. Steun genoeg?. Buitenlanders en de Sociale Dienst. Akademie de Horst, Driebergen, 1982.

Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam. Herorientering is geen werk. De straf moet eraf. WBVA, Amsterdam, 1989. Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam. Strafkorting of hongerloon. WBVA, Amsterdam, 1984.

Wiel, Han van de (Ed.). Voor niks gaat de zon op. Werk-groep basisinkomen Uitkeringsgerechtigden, Nijmegen, 1988.

Archieven

Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis (IISG).

Studiezaalmap Werklozen Belangen Verenigingen.

Studiezaalmap uitkeringsgerechtigden.

Gemeentearchief Amsterdam.

Knipselmap Amsterdams Werklozen Comitee‚.

Archief Vereniging Bijstandsbond Amsterdam.

Archief Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam.

Kranten en periodieken

Uitgaven van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam.

Aktiekrant Werklozen, 1974-1980.

Werklozenkrant, 1982.

De Krisiskrant, 1987-1989.

De Baanbreker, 1989-1992.

Andere periodieken.

AMSOSA-Bulletin, 1991, uitgave van het Amsterdams Stedelijk Overleg Arbeidsongeschikten.

BUG-Nieuws, 1992, uitgave van de Bundeling Uitkerings Gerech-tigden.

De Bijprater, 1980-1992, uitgave van de Vereniging Bijstands-bond Amsterdam.

De Onderkrant, 1988, uitgave van de stichting Opstand.

Werklozenkrant, 1975, uitgave van het Werklozen Comit‚ Arnhem. BEURS, 1983, uitgave van beweging tegen de sollicitatieplicht en strafuitkering, Groningen.