Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

Index van artikelen over huisbezoeken


logobbapp

Reeds in 2004 en 2005 voerden wij als Bijstandsbond actie tegen de invoering van onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden, ook bij degenen die nergens van verdacht werden. De toenmalige wethouder van Amsterdam Achmed Aboutaleb voerde die huisbezoeken bij Amsterdamse bijstandsgerechtigden in. Iedere nieuwe aanvrager van een uitkering en een groot gedeelte van het zittende bestand kreeg een onaangekondigd huisbezoek.Toen hij staatssecretaris van Sociale Zaken werd bevorderde Aboutaleb, dat ook andere gemeenten de maatregel zouden invoeren. Inmiddels was er de nodige jurisprudentie over de huisbezoeken ontstaan met als resultaat dat mensen die nergens van verdacht werden verzoeken om huisbezoeken de eerste maal mochten weigeren. Pas bij een tweede verzoek, als er concrete verdachtmakingen waren, moest je een huisbezoek toestaan. Bovendien werden in verschillende gemeenten de huisbezoeken door protesten ingeperkt, ook in Amsterdam, omdat de selectie van bijstandsgerechtigden waar een onaangekondigd huisbezoek werd afgeleged werd gekoppeld aan statistische gegevens. Aboutaleb was echter van mening, dat huisbezoeken rigoreus moesten worden toegepast in alle gemeenten en hij kondigde aan, met een wetswijziging te zullen komen, waarbij in een reeks van sociale zekerheidswetten wijzigingen werden aangebracht. Dat wets ontwerp werd op 20 april 2009 ingediend. Maar het werd door de politieke verdeeldheid en de vele protesten een slepende kwestie. Na de nodige wijzigingen werd het wetsvoorstel na enige jaren door de Eerste Kamer aangenomen. De wet trad 19 oktober 2012 in werking.

Huisbezoeken zijn nu mogelijk bij iedereen die op grond van enige sociale zekerheidwet een uitkering ontvangt. Weigering van een huisbezoek kan leiden tot verlaging van de uitkering en bij vermoeden van fraude tot stopzetting. Het is de vraag of het wetsvoorstel niet in strijd is met artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Daarvoor al werd het aantal doelgroepen van mensen die een huisbezoek kunnen verwachten uitgebreid. Maandag 9 november 2009 maakte minister Plasterk van Onderwijs bekend, dat ook studenten een onaangekondigd huisbezoek kunnen verwachten in verband met fraude op het terrein van de studiebeurzen. Vooral het kamerlid Spekman van de Partij van de Arbeid had hierop aangedrongen. Op zich mag een onaangekondigd huisbezoek nu plaatsvinden om het recht op bijstand te kunnen vaststellen. De Centrale raad van beroep heeft wel het volgende hierover gezegd: "aan de bijstandscliënt/bewoner moet vooraf toestemming worden gevraagd voor het binnentreden en aan hem moet vooraf worden medegedeeld dat het eventuele weigeren van toestemming geen directe gevolgen heeft voor de bijstandsverlening. Slechts wanneer de gemeente op grond van feiten en omstandigheden reden heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de bijstandsverlening, behoeft het weigeren van toestemming niet zonder gevolgen te blijven. De bewijslast dat de bewoner na voorgelicht te zijn over zijn rechten, vrijwillig toestemming heeft gegeven voor het binnentreden, berust op de gemeente".Een ontwikkeling is ook, dat er vragen zijn gerezen over de wettelijke basis van buurtonderzoeken (ondervragingen van buren en familieleden van uitkeringsgerechtigden) die bij een voorgenomen huisbezoek ook worden uitgevoerd. Hierover waren vragen gerezen naar aanleiding van formuleringen in de memorie van toelichting op het nieuwe wetsvoorstel over de huisbezoeken. De rechter is van mening, dat wanneer dergelijke buurtonderzoeken sterk ingrijpen in de privacy, dergelijke wettelijke basis inderdaad ontbreekt. Hieronder vindt u de index van de ontwikkelingen.

Van de acties in 2004 en 2005 werd een website bijgehouden. Deze website is alleen bijgehouden in die jaren en bevat informatie over een campagne van de Bijstandsbond tegen de huisbezoeken in 2004 en 2005. Dit betekent, dat de juridische informatie op deze website de stand van zaken op dat moment weergeeft en dus niet actueel is.
We hebben besloten de website toch op internet te houden vanwege de inventarisatie van argumenten tegen de huisbezoeken die nog steeds actueel zijn. U kunt hier naar de voormalige website gaan.

 

prikbord Overzicht van de geschiedenis van de behandeling van het wetsontwerp over de huisbezoeken in het parlement

prikbord Heldere uitleg van de huisbezoeken op wikipedia

prikbord Uitleg van rechten en plichten bij huisbezoek op judex.nl

prikbord Opmerkingen van de Landelijke Cliëntenraad LCR over de huisbezoeken.

prikbord Statistische technieken voor de opsporing van fraude die aanleiding kunnen zijn voor een huisbezoek

prikbord Index rapporten gemeenten over woonfraude, uitkeringen en huisbezoeken

prikbord Sociale rechercheurs en handhavers overtreden op grote schaal regels die door het Rijk zijn vastgesteld.

prikbord Buurtonderzoek handhavers bij onderzoek naar fraude en bij huisbezoeken onrechtmatig

prikbord Antwoord staatssecretaris Klijnsma over buurtonderzoek nav Kamervragen over de rechtszaak van de Bijstandsbond

prikbord Buurtonderzoek mag, maar in beperkte mate

prikbord Index huisbezoeken en controle van studenten

prikbord Wijzigingsvoorstellen in sociale zekerheidswetten om onaangekondigd huisbezoek een wettelijke basis te verschaffen.

prikbord Vernietigend advies van de Raad van State over wetswijzigingen ivm de onaangekondigde huisbezoeken

prikbord Antwoord van de regering op het advies van de Raad van State

prikbord Verslag van bevindingen van de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel om de rechtsgevolgen in de sociale zekerheid te regelen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek.

prikbord Oproep van de Bijstandsbond het overleg van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken bij te wonen.

prikbord Integrale rapportage handhaving 2008

prikbord Regeling van bevoegdheden gemeenten bij het wetsvoorstel huisbezoeken.

prikbord Handhaving wel bij uitkeringsgerechtigden, niet bij werkgevers. Verslag van een discussie in de Tweede Kamer

prikbord Discussie op de weblog van Karin Spaink

prikbord Strakker bijstandsregiem met huisbezoeken in Arnhem

prikbord Willekeurige huiszoekingen maken Big Brother mogelijk. Standpunt van het FNV

prikbord Alarmsysteem Sociale Dienst bij huisbezoek in Sittard/Geleen

prikbord Artikel in vele regionale dagbladen op 14 en 15 januari 2010. Bijstandscontroleur mag altijd binnenvallen

prikbord Gemeenten bespieden burgers illegaal. Rapport College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

prikbord Convenant tussen politie, gemeentelijke instanties en woningbouwcorporaties in Amsterdam naar aanleiding van het project 'Doorzon' van het Van Traa team en het project 'Tegenhouden' van de politie. Kern van het convenant is, dat op basis van huisbezoeken en andere controles (strafrechtelijk onderzoek) gegevens en dossiers worden uitgewisseld

Contact met de Bijstandsbond


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.