Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

Misbruik van uitwonendenbeurs aangepakt


logobbapp

Nieuwsbericht | 09-11-2009 | Directie Communicatie Ministerie van Onderwijs

Misbruik van de uitwonenenbeurs komt helaas voor. Misbruik is onacceptabel en moet worden aangepakt.

De controle wordt verscherpt en studenten die ten onrechte een uitwonendenbeurs ontvangen worden beboet. Dit schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het actieplan misbruik uitwonendenbeurs presenteert.

Een student die bij (een van) zijn natuurlijke ouders woont krijgt minder dan een uitwonende student. Er is sprake van misbruik met de uitwonendenbeurs in situaties waar een (te hoge) studiefinanciering wordt verkregen door het bewust niet, onjuist, niet tijdig of onvolledig verstrekken van gegevens en inlichtingen.  Minister Plasterk heeft in samenwerking met onder meer het ministerie van Justitie, het ministerie van BZK en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst een plan van aanpak opgesteld om misbruik tegen te gaan en de pakkans te vergroten.

Momenteel wordt er in Twente al ervaring opgedaan met de aanpak van misbruik. De verwachting is dat deze pilot wordt uitgebreid naar een aantal grote studentensteden. Begin 2010 begint de IB-Groep met verscherpte controles op grond van de ervaringen met de Pilot in Twente. Daarnaast start de IB-Groep een voorlichtingscampagne voor studerenden, ouders en onderwijsinstellingen waarin de bestaande regelgeving en controlemogelijkheden worden verduidelijkt. 

Gelijktijdig wordt de Wet op de Studiefinanciering 2000 wordt aangepast zodat deze beter handhaafbaar is. Zo zal de bewijslast worden omgedraaid en er een mogelijkheid worden opgenomen een flinke (bestuurlijke) boete op te leggen aan de studerende die misbruik maakt van de uitwonendenbeurs. Het is de bedoeling dat het bedrag direct invorderbaar is. Ook ouders, tantes, ooms, vrienden en kennissen die willens en wetens meewerken aan studiefinancieringsmisbruik door een studerende bij zich te laten inschrijven terwijl hij of zij er niet woont, worden mogelijk beboet. In de sociale zekerheidsregelgeving is een dergelijke sanctioneringsmogelijkheid al gebruikelijk.

Contact met de Bijstandsbond


Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.