top of page
  • bijstandsbond

De sociale dienst en participeren vanuit de bijstand. Een reactie van de Bijstandsbond op een brief van de wethouder Groot Wassink van Amsterdam


Op 4 maart 2024 stuurde wethouder Groot Wassink van Amsterdam een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad getiteld ‘Proces visie participeren vanuit de bijstand’. In de brief worden uitgangspunten geformuleerd voor overleg met sociale en lokale partners om in samenwerking met WPI te komen tot activering van mensen in de bijstand.


Het is een vaag stuk, waaruit niet blijkt wat de wethouder nu precies wil. Samenwerking met lokale partners wordt genoemd, maar niet wie dat dan volgens de wethouder moeten zijn. Wij vinden, uitgangspunt moet zijn dat vrijwilligerswerk, het volgen van een therapie, deelname aan cursussen en gespreksgroepen vrijwillig moet zijn. Druk vanuit de WPI moet niet uitgeoefend worden. Toch ziet de wethouder het vrijwilligerswerk en allerlei andere activiteiten in het verlengde van de gang naar betaald werk, het is daarvoor een opstapje. Hij erkent niet echt dat voor het overgrote deel van de bijstandsgerechtigden betaald werk nooit meer weggelegd zal zijn en dat daar dan ook niet naar gestreefd moet worden. Verder: er mag geen relatie bestaan tussen het wel of niet deelnemen aan bovengenoemde activiteiten en het recht op een bijstandsuitkering. Daar mag bij bijstandsgerechtigden die niet weg naar betaald werk op kunnen gaan, niet aan de orde zijn. Wij vrezen, dat die druk toch uitgeoefend gaat worden. Onze ervaring is, dat er klantmanagers zijn, die weinig ervaring of kennis hebben in het omgaan met arbeidsongeschikten in de bijstand en die toch druk uitoefenen en weinig ruimte laten voor initiatieven van de bijstandsgerechtigde zelf. Daarbij plaatsen wij vraagtekens bij de communicatie tussen de hogere en lagere niveaus van WPI. We komen af en toe een klantmanager tegen die in feite zijn eigen regeltjes maakt. Daarnaast beschikken de klantmanagers maar beperkt over een sociale kaart van Amsterdam. Zij kunnen de bijstandsgerechtigde vaak niet zo goed adviseren. Bovendien is het de vraag, of bijstandsgerechtigden wel verantwoording moeten afleggen aan klantmanagers over het vrijwilligerswerk dat zij doen of bijvoorbeeld de therapie die zij volgen. Vrijwilligerswerk is een eigen keuze. Het gevaar bestaat, dat het nieuwe beleid de kant opgaat van de verplichte tegenprestatie, waar de wethouder zelf tegen is. Het gevaar bestaat verder, dat het nieuwe beleid in feite het ontwikkelen van werken met behoud van uitkering wordt.


Complicaties


De wethouder heeft als uitgangspunt, dat de bijstandsgerechtigden niet in de steek moeten worden gelaten, en daarom opgeroepen moeten worden om hen te steunen, activeren voor vrijwilligerswerk, etc. Het is de vraag, of dat via de weg van WPI moet gebeuren. Neem als voorbeeld de buurtcirkels Dat zijn gespreksgroepen in de buurten om eenzaamheid te bestrijden. De buurtcirkels kunnen verschillende activiteiten ontplooien, zoals spelletjes doen, of andere activiteiten zoals museumbezoek. Ze worden begeleid door professionele ambulante begeleiders van HVO Querido, Leger des Heils en andere welzijnsorganisaties. De begeleiders werven kanididaten voor de buurtcirkel. Zo zijn er in iedere buurt meerdere en ook in andere steden. Er wordt dus qua werving en begeleiding al het nodige gedaan om bijstandsgerechtigden niet in de steek te laten. Deze manier van werven heeft het voordeel, dat ook Wia en AOW-gerechtigden in beeld komen. Interventie van WPI kan de zaak compliceren. Bijvoorbeeld het verhaal van een klant, die aan een buurtcirkel deelnam, en die daarmee moest stoppen, omdat hij van de WPI een ander activeringstraject moest volgen. Wij denken dat activering van klanten op een andere manier moet worden ingevuld dan via de WPI. Met name arbeidsongeschikten op psychische gronden schieten vaak in de stress als ze een oproep van WPI krijgen. Zij zijn vaak ook niet in staat om veel activiteiten te ontplooien, omdat ze een burnout hebben of andere klachten. Maar dit geldt ook voor veel lichamelijk gehandicapten. Vaak is het beste dat de WPI die mensen met rust laat en dat via andere wegen hulpverlening of ondersteuning of activering wordt ingezet.


Piet van der Lende

50 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Spreekuur. Uit het jaarverslag 2021

Dit is uit het jaarverslag van de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam over 2021. Spreekuur De Bijstandsbond is een onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en van ervaringsdesku

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023. Bijstand voor alleenstaanden omhoog met 89 euro per maand exclusief vakantiegeld. Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en

2 Comments


bolezupaso
Apr 16

Dan is daar ook het probleem van te weinig inkomen als Bijstand. Er is maar een manier om meer inkomen te verwerven en dat is door betaald werk ? De working poor problematiek is er daar dan al sinds lang . Niet meer in aanmerking komen voor armoede regelingen en dergelijke als gaan werken van uit Bijstand. Illegale manieren om aan meer inkomen te komen als Bijstand daar ga ik niet zo op in . Af en toe komt er een vb in de media iemand die zonder te melden bijv. structureel verdient door verkoop online zodanig veel dat er geen recht op Bijstand zou zijn. Maar dat zijn de uitzonderingen.

Daar bij wat is de kwaliteit van werk van…

Like

Emil Bakkum
Emil Bakkum
Apr 11

In grote lijnen kan ik je redenatie ondersteunen. Klantmanagers zijn inderdaad geneigd om druk uit te oefenen.

Onder klantmanagers heerst nogal eens de opvatting, dat bijstandsgerechtigden alle hoop hebben verloren. Daarom zou de klantmanager een nieuw perspectief moeten aanreiken. Maw de klantmanager neemt de regie over! De redenen van de wanhoop bij de bijstandsgerechtigden worden weggewuifd.

Inhoudelijk is de raadsbrief inderdaad vaag, maar niet per se slecht. Kleine punten van kritiek:

"Wanneer we kijken naar het dalende aantal Amsterdammers in de bijstand zijn we goed op weg. (...) Hoe maken we inzichtelijk dat de inzet van onze dienstverlening leidt tot de ontwikkeling van de Amsterdammer?"

Mijn commentaar: Uitstroom uit de bijstand is geen doel op zich, en daarom een gebrekkige…

Like
bottom of page