top of page
  • bijstandsbond

Socialisatie van diensten van algemeen belang

Here comes a brief presentation of the campaign "Deutsche Wohnen enteignen“.

In English: Increasingly urgent demands are being made in several European countries for the socialization of services of general interest (health, housing, education, energy, mobility). The Berlin initiative for a referendum "Expropriate German Housing" has also attracted much attention abroad. It exemplifies how a social balance of power for progressive demands can be established through a mass campaign lasting years, accompanied by legal and technical expertise and excellent public relations work, concentrated on a single issue. The political conditions were: a. there is the legal instrument of the referendum; b. there is a party in the government that supports and helps to advance the cause. Both of these were the case in Berlin. But even if these conditions do not exist, it is worth taking a closer look at the campaign. The website https://www.dwenteignen.de/ contains concrete information about the course of the campaign; agitation material; the text of the referendum; a draft law for the implementation of the decision. Here follows a brief presentation of the project: We demand that the Berlin Senate initiate all measures necessary to transfer real estate into common ownership: * Private profit-oriented real estate companies that own more than 3,000 apartments in Berlin shall be expropriated in accordance with Article 15 of the Basic Law in order to transfer their holdings to common ownership. Cooperatives are not to be expropriated. * The affected companies will be compensated well below market value. * An institution under public law (AöR) is created to manage the stocks. Its articles of association stipulate that the stocks of the AöR may not be privatized. * In the AöR, the properties transferred to public ownership are managed with the democratic participation of the city community, tenants, employees and the Senate. In Neederlands: In verschillende Europese landen wordt steeds dringender aangedrongen op socialisatie van diensten van algemeen belang (gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, energie, mobiliteit). Het Berlijnse initiatief voor een referendum "Onteigenen van Duitse woningen" heeft ook in het buitenland veel aandacht gekregen. Het laat op voorbeeldige wijze zien hoe een maatschappelijk machtsevenwicht voor progressieve eisen tot stand kan worden gebracht door een jarenlange massacampagne, vergezeld van juridische en technische expertise en uitstekend pr-werk, geconcentreerd op één punt. De politieke voorwaarden waren: a. er is het rechtsinstrument van het referendum; b. er is een partij in de regering die de kwestie steunt en promoot. Beide waren het geval in Berlijn. Maar zelfs als deze voorwaarden niet bestaan, is het de moeite waard de campagne nader te bekijken. De website https://www.dwenteignen.de/ bevat concrete informatie over het verloop van de campagne; agitatiemateriaal; de tekst van het referendum; een wetsontwerp ter uitvoering van het besluit. Hieronder volgt een korte presentatie van het project: Wij eisen dat de Berlijnse Senaat alle maatregelen neemt die nodig zijn om onroerend goed in gemeenschappelijk eigendom over te dragen: * Particuliere op winst gerichte vastgoedondernemingen die meer dan 3.000 flats in Berlijn bezitten, worden overeenkomstig artikel 15 van de basiswet onteigend om hun bezit in gemeenschappelijk bezit over te dragen. Coöperaties mogen niet worden onteigend. * De getroffen ondernemingen zullen ver onder de marktwaarde worden gecompenseerd. * Een publiekrechtelijke instelling (AöR) wordt opgericht om de voorraden te beheren. De statuten bepalen dat de voorraden van de AöR niet mogen worden geprivatiseerd. * In de AöR worden de aan de overheid overgedragen voorraden beheerd met de democratische participatie van de stadsmaatschappij, de huurders, de werknemers en de senaat.

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Spreekuur. Uit het jaarverslag 2021

Dit is uit het jaarverslag van de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam over 2021. Spreekuur De Bijstandsbond is een onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en van ervaringsdesku

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023. Bijstand voor alleenstaanden omhoog met 89 euro per maand exclusief vakantiegeld. Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en

bottom of page